Context

Zoeken

Content aandragen

Wilt u ook iets delen over ouderenzorg in Drenthe? Dat kan!

Content aandragen

Introductie

Begin 2022 zijn we een samenwerking tussen de Alliantie Drentse Zorg met Ouderen, de Woonagenda provincie Drenthe en de Taskforce Wonen en Zorg gestart. Er is een werkgroep ingesteld onder leiding van Marleen Meijer (adviseur CMO STAMM). De werkgroep komt maandelijks bijeen.

In de werkgroep nemen deel:
Actium Wonen, gemeenten Assen en Borger-Odoorn, Denktank 60+, Zorgkantoor Zilveren Kruis, Provincie Drenthe, Welzijn en VVT-sector. De opdracht van de werkgroep voor 2022 is:

  1. het aanjagen van het opstellen van een woonzorgvisie en uitvoeringsagenda op lokaal niveau, waarin de opgaves van wonen en zorg op lokaal niveau worden geduid;
  2. het organiseren van kennisateliers. In deze kennissessies worden kennis en ervaring uitgewisseld en eventuele knelpunten besproken en opgelost.