Context

Zoeken

Content aandragen

Wilt u ook iets delen over ouderenzorg in Drenthe? Dat kan!

Content aandragen

Introductie

Persoonsgerichte zorg is een beweging waarbij de zorgvrager centraal staat en niet de ziekte. De vragen en behoeften van de zorgvrager helpen voor de juiste zorg op de juiste plek door de juiste hulpverlener. De ondersteuning wordt vanuit een netwerk van de zorgverleners georganiseerd. Het betreft een betere samenwerking tussen individuele zorgvrager, mantelzorg (informele zorg), het sociaal domein (welzijnswerk), zorg en medische zorgverlening.

Uitgangspunt is dat de mens centraal staat en niet de beperking of ziekte die deze persoon heeft. Er is respect voor de waarden, voorkeuren en behoeften van de ‘patiënt’ en hij/zij wordt betrokken bij en gestimuleerd om eigen keuzes te maken. Om betrokken te kunnen worden en dus een actieve rol te hebben, moeten ouderen goed geïnformeerd zijn om zoveel mogelijk zelf proactief en preventief te kunnen handelen.

De transformatie naar persoonsgerichte, integrale zorg en ondersteuning moet dus niet over en voor ouderen plaatsvinden, maar samen met hen. Op alle niveaus. Zowel in de rol van een oudere met een zorgvraag als (in werkgroepen) bij vroegsignalering en Advanced Care planning.

Focus op het microniveau: hierbij gaat het om de transformatie van interacties tussen de oudere, de professionals en de vrijwilligers, zoals:

  • Het betrekken van de oudere en middelen ontwikkelen en toepassen, zodat men zelf meer in charge kan zijn over keuzes en om rekening te houden met de waarden, voorkeuren en behoeften.
  • Samenwerking tussen het informele en formele netwerk (oudere, mantelzorger, vrijwilligers, welzijn, zorg).
  • Vroegsignalering en proactieve (zorg)planning (ACP).
  • Benadering vanuit positieve gezondheid en de kenmerken van persoonsgerichte zorg/ondersteuning bij professionals.
  • Preventie, bijvoorbeeld actief inzetten op de voorbereiding op ouder worden, het ontwikkelen van gemeentelijk ouderenbeleid.
  • Om actief betrokken te kunnen zijn bij het ontwikkelen van programma’s en beleid hebben de deelnemende ouderen ondersteuning nodig en mogelijkheden om zich te scholen.