Activiteiten & Agenda

Zoeken

Content aandragen

Wilt u ook iets delen over ouderenzorg in Drenthe? Dat kan!

Content aandragen

Introductie

We zijn een jonge werkgroep die gestart is in coronatijd. We moeten vorm en inhoud geven aan ouderenparticipatie in Drenthe. Uitgangspunt: ouderen worden actief op beleidsniveau. Daarvoor is nodig dat er draagvlak is bij het welzijn-wonen-zorg-beleid van betrokken professionals én dat ouderen zich gaan inzetten om een bijdrage te leveren in beleidsgroepen integrale ouderenzorg, maar ook in andere werk- en beleidsgroepen.

Daarvoor is meer nodig dan een wervingsactie: een cursus. Hiervoor is subsidie aangevraagd en verkregen bij de provincie Drenthe/de Sociale Agenda. De cursus zou in november 2021 van start gaan, maar is vanwege de coronamaatregelen uitgesteld tot eind maart 2022. Aantal opgaven: 44 (de cursus zit vol). Het vergde een intensieve aanloopperiode om tot een interessante cursus te komen die aansloot bij de vraag van cursisten (kennis van de zorg in Drenthe, overlegstructuren, mogelijkheden om te participeren) en zou opleveren dat de deelnemers na afloop actief worden op het gebied van ouderparticipatie op beleidsniveau.

De cursus bestaat uit twee cursusdagen in het Drentse Provinciehuis en daarna een serie webinars over thema’s die aangedragen zijn door de cursisten.

Na evaluatie is het de bedoeling om de cursus structureel aan te bieden. Er is overleg over onze activiteiten en de actuele stand van zaken met onze contactpersoon bij de provincie Drenthe.

Communicatie en PR: om zoveel mogelijk Drentse ouderen te bereiken en de cursus ook te kunnen aanbieden via organisaties die met/voor ouderen werken, is een adressenlijst aangelegd en is via lokale en regionale pers aandacht voor de cursus gevraagd, zodat we deze ouderen en aanverwante organisaties en netwerken kunnen bereiken en informeren.

Pitch werkconferentie ‘Samen beslissen in beleid, innovatie en uitvoering’