Activiteiten & Agenda

Zoeken

Content aandragen

Wilt u ook iets delen over ouderenzorg in Drenthe? Dat kan!

Content aandragen

Introductie

Introductietekst

Langjarige monitoring en regiobeelden

Oudere inwoners en hulpverleners staan voor een gigantische opgave gezien de dubbele vergrijzing in 2040. Samen vormen we een visie, strategie en uitvoering. Maar doen wij de juiste dingen volgens de oudere inwoners?

De werkgroep ‘Monitoren en Leren’ ontwikkelt langjarige monitoring over wat hulpverleners en ouderen (de Alliantie Drentse Zorg met Ouderen) willen bereiken (in 10-15 jaar). Wij nemen hierbij de regiovisie VVT als uitgangspunt voor het bepalen van de langjarige en domeinoverstijgende onderwerpen. Bijvoorbeeld de vindbaarheid van de zorg, de beschikbaarheid van steunsystemen en mantelzorg, wonen en zorg. Het gaat hierbij ook om het in beeld brengen van goede voorbeelden en de geleerde lessen. De monitoringresultaten maken we inzichtelijk met regiobeelden.

Een regiobeeld is een samenhangende verzameling en analyse van (bestaande) data en informatie over de trends en ontwikkelingen in het Drentse zorglandschap (op basis van de regiovisie VVT). Het maken van een regiobeeld is geen doel op zich. Het is een hulpmiddel om een gezamenlijk beeld te krijgen van de regio en de knelpunten binnen een regio. Duiding en analyse gebeurt in gezamenlijkheid. Hiermee maken we een slag om de feiten te laten spreken en keuzes te onderbouwen.

Wij gaan als Alliantie monitoren of de vastgestelde doelen ook worden bereikt. Het hele proces zetten we samen op met ouderen en de netwerkpartners. De langjarige monitoring en regiobeelden vormen onderdeel van het Kennisplatform Drentse Zorg met Ouderen.

Uitwerken Kennisplatform Drentse Zorg met Ouderen

Het Kennisplatform Drentse Zorg met Ouderen zorgt voor verbinding en interactie tussen organisaties en individuen, met als doel het versnellen en verdiepen van kennis om de visie van de Alliantie waar te maken.

De werkgroep ‘Monitoren en Leren’ is actief betrokken bij het uitwerken van het Kennisplatform Drentse Zorg met Ouderen. De werkgroep faciliteert het platform door het inbrengen van monitoring, regiobeelden, goede voorbeelden en geleerde lessen.

Het Kennisplatform geeft verder inzicht in actuele beleidsdocumenten, onderzoeken en innovaties en biedt praktische tips en tools voor vraagstukken rondom integrale ouderenzorg in Drenthe. Het Kennisplatform deelt deze informatie actief met professionals, beleidsmakers, bestuurders van welzijns-, vrijwilligers- en zorgorganisaties. Het Kennisportaal werkt zoveel mogelijk vraag gestuurd. Het biedt daarom de mogelijkheid om eigen kennis, vergaarde kennis en kennis uit het werkveld toegankelijk te maken en actief uit te wisselen. Waar nodig en mogelijk agendeert het Kennisplatform relevante onderwerpen en discussies. De onderwerpen op het platform zijn bijvoorbeeld verbonden aan de regionale Leerateliers van de Alliantie.

Regionale Leerateliers

Leren doe je met elkaar!

Het leernetwerk van de Alliantie is online en offline actief. De werkgroep ‘Monitoren en Leren’ organiseert en faciliteert hiervoor ook Leerateliers, waarin relevante onderwerpen waar meer grip op nodig is vanuit praktijk en beleid gezamenlijk worden geduid en waarbij samen wordt gezocht naar oplossingsrichtingen. Voorbeelden uit het recente verleden zijn bijvoorbeeld, de werksessies over Grensvlakken waar met 186 professionals is gediscussieerd over de knelpunten en oplossingen voor de ervaren vraagstukken op het snijvlak van Wmo, Zvw en Wlz. Of de regionale werksessie over de tijdelijke beddenproblematiek waar ruim 60 deelnemers met elkaar in gesprek gingen over knelpunten en oplossingen. We willen met de leerateliers ook aansluiten bij bestaande initiatieven, zoals bij de themasessies van het netwerk Samen Zorg Assen. Dit kan betekenen dat we in afstemming gezamenlijke kennissymposia gaan organiseren.

Leerprogramma Integrale ouderenzorg voor professionals

Als kernteam veranderen, leren en kennis ontwikkelen.

De werkgroep ‘Monitoren en Leren’ is actief betrokken bij het ontwikkelen van een vernieuwend onderwijsprogramma van integrale ouderenzorg voor kernteams Integrale ouderenzorg Drenthe. Het leerprogramma wordt ontwikkeld samen met de Hanzehogeschool, het Wenckebach Instituut, Dokter Drenthe, Icare, Netwerk ZON en de Tinten Academie. Deze opleiders hebben zich verenigd in de werkgroep Samen Scholen voor de Integrale Ouderenzorg Drenthe.

De focus ligt op:

  1. het leren op methodisch wijze het integrale aanbod van zorg en ondersteuning te verbeteren;
  2. het vergroten van de competenties van de verschillende samenwerkende disciplines in de kernteams integrale ouderenzorg.

Het onderwijsprogramma bestaat uit het instapprogramma voor alle disciplines en een leerprogramma voor het kernteam. De aanpak is vernieuwend en niet in Nederland op deze wijze opgezet. We willen met dit leerprogramma de krachten bundelen van de verschillende disciplines in een effectief werkend kernteam Integrale Ouderenzorg in de huisartspraktijk, op beleidsniveau per gemeente en samenwerken in de Alliantie Drentse zorg met Ouderen!

Pitch werkconferentie ‘Samen beslissen in beleid, innovatie en uitvoering’