Doelstellingen

Zoeken

Content aandragen

Wilt u ook iets delen over ouderenzorg in Drenthe? Dat kan!

Content aandragen

Introductie

De werkgroep grensvlakken werkt toe naar provinciebrede, eenduidige, domeinoverstijgende afspraken met cliënt/mantelzorger/professional als vertrekpunt.

Cliënten ervaren een doorgaande lijn in onafhankelijke cliëntondersteuning (OCO) in de overgang tussen Wmo/Zvw en Wlz.

 • OCO is eenduidig, vindbaar en zichtbaar voor cliënten, mantelzorgers en professionals.
 • Taak, rol en verantwoordelijkheden van de cliëntondersteuning uit verschillende domeinen sluiten op elkaar aan.
 • Gemeenten en Zilveren Kruis hebben een gezamenlijke visie en uitgangspunten op OCO, waar dit de overgang betreft tussen Wmo en Wlz.
 • Gemeenten en Zilveren Kruis hebben gezamenlijke uitgangspunten voor contractering OCO.

Clienten worden op het juiste moment en vanuit het juiste financieel kader geholpen bij hun maaltijdondersteuning.

 • Domeinoverstijgende eenduidigheid over de interpretatie en toepassing van de Factsheet Maaltijdondersteuning.
 • Helderheid over rol en verantwoordelijkheid van gemeente, zorgverzekeraar en wijkverpleging in de indicering van maaltijdondersteuning.
 • Vanuit de experimenten is inzicht in de casuïstiek die zich heeft voortgedaan. Er is geanalyseerd wat werkt, welke knelpunten men is tegengekomen en of het initiale knelpunt hiermee is opgelost. Wat is er nodig om de werkwijze te borgen?
 • Handvat voor professionals met richtlijnen hoe om te gaan met indicatie maaltijdvoorziening.

Client ervaart een vloeiende overgang tussen zorg thuis en opname in een tehuis.

 • Komen tot heldere casusdefinitie voor indicatiestelling op basis van praktijkvoorbeelden.
 • Heldere, eenduidige boodschap vanuit verschillende domeinen wanneer het optimale moment is voor een indicatiestelling Wlz.
 • Handvat met richtlijnen voor professionals.
 • Cliënten, mantelzorgers en professionals zijn beter geïnformeerd en zelf in staat informatie te vinden door heldere, eenduidige informatie op verschillende informatiebronnen.