Activiteiten & Agenda

Zoeken

Content aandragen

Wilt u ook iets delen over ouderenzorg in Drenthe? Dat kan!

Content aandragen

Introductie

De werkgroep ‘Grensvlakken’ van de Alliantie Drentse Zorg met Ouderen gaat zich tot en met december 2022 actief inzetten op drie speerpunten om de zorg en ondersteuning aan cliënten te verbeteren:

 1. Cliënten ervaren een doorgaande lijn in onafhankelijke cliëntondersteuning in de overgang tussen Wmo/Zvw en Wlz.
 2. Cliënten worden op het juiste moment en vanuit het juiste financieel kader geholpen bij hun maaltijdondersteuning.
 3. Cliënten ervaren een vloeiende overgang tussen zorg thuis en opname in een tehuis.

Activiteit 1: Doorgaande lijn van domeinoverstijgende, onafhankelijke cliëntondersteuning in de overgang tussen Wmo/Zvw en Wlz.

Knelpunt: Begin 2020 is bij alle Drentse gemeenten een inventarisatie gedaan naar contractering en inzet van onafhankelijke cliëntondersteuning (OCO). De conclusie daarvan was dat er grote verschillen waren tussen de gemeenten qua visie, beleid en contractering. Daarnaast blijkt dat er nog veel onbekendheid en onduidelijkheid is bij cliënten en professionals over de rol van de OCO.

De gemeenten Meppel en De Wolden zijn koploper in een traject van VWS en Movisie om te komen tot een effectievere inzet van OCO. Zij hebben de verplichting om een regionale inspiratiebijeenkomst te organiseren voor andere gemeenten. De werkgroep O&O heeft samenwerking gezocht met deze koplopergemeenten. Er is besloten om gezamenlijk een inspiratiesessie te organiseren. Deze was oorspronkelijk gepland voor eind juni, maar is vanwege de  coronamaatregelen verschoven naar het najaar.

Doelstellingen:

 • Gemeenten en Zilveren Kruis hebben een gezamenlijke visie op OCO, waar dit de overgang betreft tussen Wmo en Wlz (taak, rol en verantwoordelijkheden sluiten op elkaar aan).
 • Gemeenten en Zilveren Kruis hebben gezamenlijke uitgangspunten voor contractering OCO.
 • OCO is eenduidig, vindbaar en zichtbaar voor cliënten, mantelzorgers en professionals.

Tijdspad:

 • Najaar 2020 – Organisatie van een regionale inspiratiebijeenkomst voor gemeenten, Zilveren Kruis en aanbieders van OCO om te komen tot een gezamenlijke visie en gezamenlijke uitgangspunten ten aanzien van contractering van OCO.
 • Najaar 2020 – Uitwerking voorstel contractering OCO door de betrokken beleidsambtenaren en zorgverzekeraar.
 • Voorjaar 2021 – Concept intentie gereed voor bespreking in de bestuurlijk Alliantie.
 • Voorjaar 2021 – De werkgroep initieert eenduidige informatievoorziening OCO voor cliënten, mantelzorgers en professionals.

Activiteit 2: Eenduidige afspraken worden vertaald naar de uitvoering tussen zorgverzekeraar, gemeente en thuiszorg rond maaltijdvoorziening

Knelpunt: Landelijke partijen zijn gekomen tot een factsheet rond indicering van maaltijdondersteuning. De factsheet lost niet de onduidelijkheid op in welke situatie welke financieringsbron is aangewezen bij maaltijdondersteuning: vanuit de Wmo of de Zvw.

Doelstellingen:

 • Domeinoverstijgende eenduidigheid over de interpretatie van de Factsheet Maaltijdvoorziening.
 • Helderheid over rol en verantwoordelijkheid van gemeente, zorgverzekeraar en wijkverpleging in de indicering van maaltijdvoorziening.
 • Vanuit de experimenten is inzicht in de casuïstiek die zich heeft voortgedaan. Er is geanalyseerd wat werkt, welke knelpunten men is tegengekomen en of het initiale knelpunt hiermee is opgelost. Wat is er nodig om de werkwijze te borgen?
 • Handvat voor professionals met richtlijnen hoe om te gaan met indicatie maaltijdvoorziening.

Tijdspad:

 • Zomer 2020 – Werkgroep bestaande uit experts uit verschillende sectoren, werken de factsheet uit naar de praktijk.
 • Eind 2020 – Concept Handvat Maaltijdvoorziening is gereed voor bespreking in bestuurlijke Alliantie.

Activiteit 3: Client ervaart een vloeiende overgang tussen zorg thuis en opname in een tehuis.

Knelpunt: Mensen blijven met steeds langer thuis wonen dankzij verder uitbreidende hulp en ondersteuning. Overgang naar Wlz wordt dan als terugval ervaren. Het indicatieproces wordt door professionals als traag en bureaucratisch ervaren. Indicaties worden te laat aangevraagd (onbekendheid wanneer men in aanmerking komt voor de Wlz). Tijdens de regiobijeenkomsten is vaak genoemd dat contact leggen met CIZ moeilijk is. Er is sprake van een groot grijs gebied in de overgang tussen ‘thuis en tehuis’.

Doelstellingen:

 • Komen tot heldere casusdefinitie voor indicatiestelling op basis van praktijkvoorbeelden.
 • Heldere, eenduidige boodschap vanuit verschillende domeinen wanneer het optimale moment is voor een indicatiestelling Wlz.
 • Handvat met richtlijnen voor professionals.
 • Cliënten, mantelzorgers en professionals zijn beter geïnformeerd en zelf in staat informatie te vinden door heldere, eenduidige informatie op verschillende informatiebronnen.

Tijdspad:

 • Voorjaar 2021 – Plan van aanpak klaar.
 • Najaar 2021 tot eind 2022 – Uitvoering:
  • Bij cliënten en mantelzorgers wordt onderzocht welke problemen zij ervaren bij indicatiestelling Wlz.
  • Bij OCO’s en casemanagers wordt onderzocht welke problemen zij ervaren bij indicatiestelling Wlz.
  • Afspraken met CIZ over formulering criteria voor indicatiestelling Wlz.
 • Najaar 2021 tot eind 2022 – Uitvoering:
  • Afspraken met CIZ over bereikbaarheid bij vragen rond indicatiestelling.

Factsheets maaltijdvoorziening en logeerzorg

Documenten werkconferentie toekomstbestendige ouderenzorg

Pitch werkconferentie ‘Samen beslissen in beleid, innovatie en uitvoering’

Webinar De zorgvraag centraal in Wet Langdurige Zorg!

Dokter Drenthe – De zorgvraag centraal in Wet Langdurige Zorg!

Meer informatie

Voor meer informatie kan je contact opnemen met: