Grensvlakken tussen wetten in de ouderenzorg

Activiteiten.

De werkgroep ‘Grensvlakken’ van de Alliantie Drentse Zorg met Ouderen gaat zich tot en met december 2022 actief inzetten op 3 speerpunten om de zorg en ondersteuning aan cliënten te verbeteren:

 1. Cliënten ervaren een doorgaande lijn in onafhankelijke cliëntondersteuning in de overgang tussen Wmo/Zvw en Wlz;
 2. Cliënten worden op juiste moment en vanuit juiste financieel kader geholpen bij hun maaltijdondersteuning;
 3. Cliënten ervaren een vloeiende overgang tussen zorg thuis en opname in een tehuis.

Activiteit 1: Doorgaande lijn van domein overstijgende onafhankelijke cliëntondersteuning in de overgang tussen Wmo/Zvw en Wlz.

Knelpunt: Begin 2020 is er bij alle Drentse gemeenten een inventarisatie gedaan naar contractering en inzet van onafhankelijke cliëntondersteuning (OCO). De conclusie daarvan was dat er grote verschillen waren tussen de gemeenten qua visie, beleid en contractering. Daarnaast blijkt dat er nog veel onbekendheid en onduidelijkheid is bij cliënten en professionals wat de rol is van de OCO. De gemeenten Meppel en De Wolden zijn koploper gemeenten in een traject van VWS en Movisie om te komen tot een effectievere inzet van OCO. Zij hebben de verplichting om een regionale inspiratiebijeenkomst te organiseren voor andere gemeenten. De werkgroep O&O heeft samenwerking gezocht met deze koplopergemeenten en er is besloten om gezamenlijk een inspiratiesessie te organiseren. Deze was oorspronkelijk gepland voor eind juni, maar is i.v.m. de C-19 maatregelen verschoven naar het najaar. Doelstellingen:
 • Gemeenten en Zilveren Kruis hebben een gezamenlijke visie op OCO waar dit de overgang betreft tussen Wmo en Wlz.
 • Taak, rol en verantwoordelijkheden sluiten op elkaar aan.
 • Gemeenten en Zilveren Kruis hebben gezamenlijke uitgangspunten voor contractering OCO.
 • OCO is eenduidig, vindbaar en zichtbaar voor cliënten, mantelzorgers en professionals

Activiteit 2: Eenduidige afspraken vertaald naar de uitvoering tussen Zorgverzekeraar, gemeente en thuiszorg rond maaltijdvoorziening

Knelpunt: Landelijke partijen zijn gekomen tot een factsheet rond indicering van maaltijdondersteuning. De factsheet lost de onduidelijkheid niet op in welke situatie welke financieringsbron is aangewezen bij maaltijdondersteuning: vanuit Wmo of de ZVW. Doelstellingen:
 • Domein overstijgende eenduidigheid over de interpretatie van de Factsheet Maaltijd voorziening.
 • Helderheid over rol en verantwoordelijkheid van gemeente, zorgverzekeraar en wijkverpleging in de indicering van maaltijdvoorziening.
 • Vanuit de experimenten is er inzicht in de casuïstiek die zich heeft voortgedaan. Er is geanalyseerd wat werkt, welke knelpunten men is tegengekomen en of het initiale knelpunt hiermee is opgelost. Wat is er nodig om de werkwijze te borgen?
 • Handvat voor professionals met richtlijnen hoe om te gaan met indicatie maaltijdvoorziening.
 

Activiteit 3: Client ervaart een vloeiender overgang tussen zorg thuis en opname in een tehuis.

Knelpunt: Mensen blijven met steeds verder uitbreidende hulp en ondersteuning steeds langer thuis. Overgang naar Wlz wordt dan als terugval ervaren. Het indicatieproces wordt door professionals als traag en bureaucratisch ervaren. Indicaties worden te laat aangevraagd (onbekendheid wanneer mensen in aanmerking komen voor Wlz).Tijdens de regiobijeenkomsten is vaak genoemd dat contact leggen met CIZ moeilijk is. Er is sprake van een groot grijs gebied in de overgang tussen ‘thuis en tehuis’. Doelstellingen:
 • Komen tot heldere casusdefinitie voor indicatiestelling op basis van praktijkvoorbeelden.
 • Heldere, eenduidige boodschap vanuit verschillende domeinen wanneer het optimale moment is voor een indicatiestelling Wlz.
 • Handvat met richtlijnen voor professionals
 • Cliënten, mantelzorgers en professionals zijn beter geïnformeerd en zelf in staat informatie te vinden door heldere, eenduidige informatie op verschillende informatiebronnen.

Factsheets maaltijdvoorziening en logeerzorg

Meer informatie

Voor meer informatie kan je contact opnemen met:
 • Elisabeth Floor, adviseur Proscoop via elisabeth.floor@proscoop.nl.
 • Martin Bakker, onderzoeker Trendbureau Drenthe via m.bakker@trendbureaudrenthe.nl.

Deel deze pagina.

Uitgelicht.

Van praten over ouderen naar praten mét ouderen

U als senior heeft een andere kijk op welzijn, wonen en zorg dan beleidsmakers, onderzoekers en zorgprofessionals. U maakt de dienstverlening rondom ouderen van binnenuit mee. Zelf, of met uw naasten. En juist dát maakt uw inbreng van onschatbare en onmisbare waarde. Op dit moment denken en doen te weinig ouderen écht mee, en daar willen we verandering in brengen!

Lees verder

Cursusaanbod voor senioren ‘Van praten óver ouderen naar praten mét ouderen!

Uw inbreng is van onschatbare en onmisbare waarde. Op dit moment denken nog te weinig ouderen écht mee, en daar willen we verandering in brengen!

Lees verder

© 2021 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring

X