Zoeken

Samen Scholen en Lerend Netwerk

19 april 2021

Bij Integrale ouderenzorg gaat het vooral om samenwerken met verschillende disciplines in de 1e lijn. Met elkaar willen we de ouderenzorg verbeteren en de beleefde kwaliteit door de ouderen vergroten. In Drenthe is hiervoor een programma opgezet onder de naam ‘Integrale Ouderenzorg Drenthe’. Huisarts, wijkverpleging, casemanagers dementie, specialist ouderen geneeskunde en ‘t welzijnswerk werken in een kernteam per huisartsenpraktijk samen voor de proactieve preventieve ouderenzorg. Hierbij gaat het om kwetsbare ouderen op te sporen en om vitale ouderen te stimuleren in het bevorderen van de eigen zelfregie en leefstijl. De kwetsbaarste ouderen worden bezocht voor een gesprek over de zorgvragen en behoeften in het nu en voor de toekomst. De hulpverleners kunnen samenwerken met een digitaal dossier, ook geschikt voor de patiënten en mantelzorger.

Scholing en deskundigheidsbevordering voor alle disciplines

Om dit alles goed te laten functioneren is scholing en deskundigheidsbevordering voor alle disciplines nodig. In het project Samen Scholen wordt een instapprogramma gerealiseerd waarbij kennis en vaardigheden worden ontwikkeld voor het samenwerken tussen de domeinen welzijn, zorg en medische zorg. Op dit moment wordt een online programma getest om de competenties te kunnen meten en advies te geven over een leerroute. Ook wordt gewerkt aan een online leerprogramma voor de hulpverleners die niet direct in het kernteam zitten zoals collega welzijnswerkers, wijkverpleegkundigen en wmo consulenten.

Verdieping lokale sociaal netwerk en informele zorg

Na de online scholing wordt per gemeente reflectie bijeenkomsten gehouden voor de verdieping van het lokale sociaal netwerk en informele zorg. De ‘train de trainer’ opleiding is in voorbereiding. In een aantal gemeenten wordt met een kernteam een leerroute opgezet om thema’s uit integrale ouderenzorg verder te verdiepen en te borgen in de praktijk. Te denken valt aan de borging van positieve gezondheid, proactieve zorgplanning, palliatieve zorg, etc. In ‘SamenScholen’ wordt, in opdracht van de Alliantie Drentse zorg met ouderen, samengewerkt door Tinten Welzijn, Icare, Huisartsenzorg Drenthe, Hanze Hogeschool, Netwerk ZON, Wenckenbach instituut UMCG. Provincie Drenthe subsidieert een deel van deze ontwikkeling.

Meer informatie

Voor meer informatie kan je contact opnemen met Jaap te Velde, Regiocoördinator Integrale Ouderenzorg, HZD via j.tevelde@hzd.nu.