Meerwaarde en expertise partners Alliantie.

Samenwerken voor de beste dienstverlening aan Drentse ouderen

Het unieke aan de Alliantie Drentse Zorg met Ouderen is dat integraal, Drenthe breed wordt samengewerkt aan de Drentse opgaven rondom dienstverlening aan ouderen. Nu en in de toekomst. Alle betrokken partners hebben hun eigen expertise en meerwaarde.

In de meerjarenagenda is omschreven op welke manier partners binnen de Alliantie samenwerken en welke rol en meerwaarde eenieder heeft. Hier vind je een samenvatting daarvan:

Mandaat en betrekken van achterban

Het is transparant met welk mandaat elke partner binnen de Alliantie zitting heeft.
Met betrekking tot het mandaat wordt gewerkt volgens een drietrap benadering:
1. Bij voorkeur krijgen de vertegenwoordigers maximaal mandaat om besluiten te nemen
2. De vertegenwoordiger heeft voorafgaand aan de besluitvorming opgehaald welk mandaat hij/zij heeft tijdens de vergadering
3. De vertegenwoordiger heeft vooraf geen mandaat en zal voor elk besluit na de vergadering instemming moeten verkrijgen van zijn achterban

De Alliantie heeft oog voor de onderlinge dynamiek van toezicht en verantwoordelijkheid per sector. Voor gemeenten geldt dat besluiten alleen worden genomen door colleges. Zilveren Kruis heeft geen mandaat om namens andere verzekeraars besluiten te nemen die impact hebben op het inkoopbeleid van andere zorgverzekeraars. Uit hoofde van haar functie van zorgkantoor voor Drenthe kan Zilveren Kruis wel besluiten nemen die impact hebben op WLZ gefinancierde aanbieders en WLZ-verzekerden.

Overzicht partners en meerwaarde expertise binnen de Alliantie

Sector Deelnemer Meerwaarde Partners binnen Alliantie
Gemeenten Assen, Meppel, Borger-Odoorn Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de  Wmo en het zorgen voor integrale zorg en ondersteuning voor ouderen in de eigen gemeente.  Deelnemers vertegenwoordigen binnen de Alliantie de 12 Drentse gemeenten. Zij zorgen voor terugkoppeling en afstemming van afspraken in de VDG. Daarnaast hebben ze een actieve rol in het realiseren van integrale ouderenzorg met betrekking tot financieringsvormen, wetten en regels.
Zorgverzekeraar Zilveren Kruis Zilveren Kruis is de grootste zorgverzekeraar in Drenthe en heeft als taak om de zorg voor haar verzekerden in te kopen zodat deze beschikbaar en betaalbaar is (ZVW). Daarnaast is Zilveren Kruis, onder de noemer Zorgkantoor Drenthe, verantwoordelijk voor de uitvoering van de WLZ namens alle zorgverzekeraars. Zilveren Kruis zorgt voor terugkoppeling en afstemming van afspraken met Zorgkantoor Drenthe en Verzekeraar Zilveren Kruis. Daarnaast hebben ze een actieve rol in het realiseren van integrale ouderenzorg met betrekking tot financieringsvormen, wetten en regels.

 

Huisartsen HZD Huisartsenzorg Drenthe is een faciliterende organisatie voor huisartsen, lid van de Drentse Huisartsen.

HZD is gefuseerd met CHD, Centrale Huisartsen Dienst

De HZD is verantwoordelijk voor afstemming van gemaakte afspraken in de Alliantie binnen de achterban van Drentse Huisartsen in de HZD. HZD is de initiator van de integrale ouderenzorg in Drenthe samen met Welzijn, ouderen en VVT sector.

Thuiszorg / wijkverpleging & Intramurale aanbieders ouderenzorg Icare Icare vertegenwoordigd in de Alliantie de VVT sector en brengt expertise in op het gebied van wijkverpleging en intramurale ouderenzorg. Icare zorgt daarnaast voor terugkoppeling en afstemming van afspraken binnen de Alliantie met Actiz Drenthe.
Welzijn SWW SWW is een brede Welzijnsstichting die zich samen met bewoners en anderen in zet om de leefbaarheid in de wijken en dorpen in stand te houden of te verbeteren. Binnen de Alliantie zorgen zij voor verbinding tussen de activiteiten en opgaven die ontwikkeld worden. Zij zorgen voor inbreng van  inzichten vanuit professionals en ouderen. Daarnaast verzorgen zij de afstemming en terugkoppeling van de Alliantie met het netwerk Welzijn Drenthe.
Ouderen Denktank 60+ Noord Denktank 60+ Noord is een netwerkorganisatie van ouderen in Noord Nederland. Denktank 60 + borgt binnen de Alliantie dat de belangen en wensen en behoeften van ouderen meegenomen worden in ontwikkeling en besluitvorming en zorgt voor terugkoppeling en afstemming hiervan met hun eigen achterban.
CMOSTAMM/Trendbureau Drenthe CMO STAMM Kennisorganisatie voor sociaal-maatschappelijke vraagstukken in de regio. Binnen de Alliantie brengt Trendbureau Drenthe kennis in over regionale trends en ontwikkelingen. Zij zorgen binnen de Alliantie voor verdiepend onderzoek op de gedeelde regionale opgaven in het zorglandschap, verbindt partijen in de regio en ondersteunt de gezamenlijke duiding via lerende evaluaties. Altijd vanuit het perspectief van de ouderen zelf.
Proscoop Proscoop Proscoop is een Kennisorganisatie en regionale adviesorganisatie in Noordoost-Nederland voor goede zorg en gezondheid dichtbij. Organisatie van samenwerking tussen partijen met de burgers als uitgangspunt. Binnen de Alliantie bieden zij kennis en ervaring met  de organisatie van integrale persoonsgerichte (ouderen) zorg en domein overstijgende samenwerking op basis van Triple Aim.

© 2021 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring

X