Over Drentse zorg met ouderen

Zoeken

Over ons

De Alliantie Drentse Zorg met Ouderen is een Drents netwerk, waarbij deelnemende organisaties afstemmen met en afspraken maken tussen de financierders van zorg en ondersteuning, aanbieders van zorg, wonen en welzijn, senioren en regionale kennisinstellingen. De Alliantie zet zich in op een sluitende keten en integrale aanpak voor en met ouderen en alle samenwerkende partners in verschillende sectoren.

In de Alliantie vertegenwoordigen de partners verschillende domeinen in de Drentse dienstverlening aan ouderen: Denktank 60+ Noord, Dokter Drenthe, Netwerk Welzijn Drenthe, Icare, VDG, Domesta, Trendbureau Drenthe, ProScoop, Zilveren Kruis en CMO STAMM.

Ambitie

‘We zetten Drenthe op de kaart als een daadkrachtige, innovatieve en vooruitstrevende zorgregio, waarin wonen, welzijn en zorg en passende ondersteuning voor ouderen integraal en toekomstbestendig worden georganiseerd. De wensen en behoeften van de ouderen en hun netwerk vormen steeds het vertrekpunt van alle innovatie, plannen en oplossingen. Onze organisatiebelangen zijn hieraan ondergeschikt.’

Visie

Ouderdom komt met vele veranderingen op alle levensdomeinen. Veel ouderen blijven vitaal en anderen worden steeds kwetsbaarder, afhankelijker van (medische) zorg en begeleiding. Om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen, is het daarom belangrijk om vroegtijdig zicht te krijgen op de persoonlijke vragen en beleving van de ouderen. Dit geldt ook wanneer ouderen verhuizen naar een intramurale setting, zoals een verpleeghuis.

Partijen binnen zorg, wonen en welzijn zijn aan zet om meer afstemming te realiseren op de behoeften en de leefwereld van de oudere. Het optimaliseren van de keten (zorg, wonen, welzijn) voor ouderen is hierbij essentieel. Hierbij hanteren wij de uitgangspunten van persoonsgerichte integrale ouderenzorg.

Samen met ouderen is het uitgangspunt

De Alliantie neemt de wensen en behoeften van de ouderen en hun netwerk altijd als vertrekpunt voor het vormen van alle innovatie, plannen en oplossingen. In verschillende ontwikkelingen en maatschappelijke opgaves komt steeds meer inzicht dat het oplossen van deze complexe vraagstukken niet meer zonder de inwoners en (naaste) betrokkenen kan. Dit vraagt een nieuwe vorm van samenwerking en relaties tussen deze verschillende partijen en financierders (rollen, taken, verantwoordelijkheden). In theorie is dit duidelijk, toch laat de praktijk vaak een andere werkelijkheid zien. Het is daarom onmisbaar dat senioren/inwoners partner zijn in de Alliantie.

Denktank 60+ Noord is een actief ouderen netwerk en een afvaardiging daarvan neemt deel in de Alliantie. Het is wenselijk om kritisch te zijn over wat verwacht wordt van participerende senioren.

Bestuurlijke Alliantie

De Bestuurlijke Alliantie bespreekt minimaal elk kwartaal met elkaar de opgaven en voortgang.

Leden van de Bestuurlijke Alliantie:

• Joop Slomp, voorzitter, wethouder gemeente Coevorden
• Ron Wissink, bestuurder Dokter Drenthe
• Bert Moormann, directeur-bestuurder woningcorporatie Domesta
• Gia Wallinga, directeur Zorg Icare
• Anjo Geluk, voorzitter Denktank 60+ Noord
• Arie Jongejan, bestuurder ProScoop
• Annelies Möhlmann, directeur-bestuurder van MW Coevorden
• Jacob Boonstra, wethouder gemeente Westerveld
• Jeannet Bos, wethouder gemeente Meppel
• Ankie van Tongeren, wethouder gemeente Borger-Odoorn
• Roos Jelier, directeur-bestuurder CMO STAMM en Trendbureau Drenthe
• Erik Koekoek, strategisch adviseur gemeenten Zilveren Kruis

Naast de bestuurlijke Alliantie werkt een kernteam samen aan de realisatie van de doelen en activiteiten die in de meerjarenagenda zijn opgenomen. Het kernteam komt maandelijks bijeen voor afstemming.

Leden projectteam Alliantie

• Mieke Sol, lid Denktank 60+ Noord
• Anjo Geluk – Bleumink, voorzitter Denktank 60+ Noord
• Jaap te Velde, coördinator Integrale ouderenzorg Dokter Drenthe (voorheen HZD)
• Floor Los, beleidsadviseur gemeente Assen
• Jolanda Groothuis, projectleider zorginnovatie Icare
• Marjolijn Schreuder, beleidsadviseur gemeente Borger-Odoorn
• Irma Twickler, beleidsadviseur gemeente Aa en Hunze
• Gonda de Boer, beleidsadviseur gemeente Meppel
• Erik Koekoek, strategisch adviseur gemeenten Zilveren Kruis
• Elisabeth Floor, adviseur ProScoop
• Maurits Sijtstra, regiocoördinator Drents Zorglandschap
• Evelien Mulder, regiosecretaris Drents Zorglandschap
• Martin Bakker, onderzoeker Trendbureau Drenthe
• Simone Barends, adviseur/onderzoeker Trendbureau Drenthe