Meerwaarde en expertise partners Alliantie

Zoeken

Meerwaarde en expertise

Het unieke aan de Alliantie Drentse Zorg met Ouderen is dat integraal, Drenthe-breed wordt samengewerkt aan de Drentse opgaven rondom dienstverlening aan ouderen. Nu en in de toekomst. Alle betrokken partners hebben hun eigen expertise en meerwaarde. In de meerjarenagenda is omschreven op welke manier partners binnen de Alliantie samenwerken en welke rol en meerwaarde eenieder heeft.

Mandaat en betrekken van achterban

Het is transparant met welk mandaat elke partner binnen de Alliantie zitting heeft. Met betrekking tot het mandaat wordt gewerkt volgens een drietrapsbenadering:

  1. Bij voorkeur krijgen de vertegenwoordigers maximaal mandaat om besluiten te nemen;
  2. De vertegenwoordiger heeft voorafgaand aan de besluitvorming opgehaald welk mandaat hij of zij tijdens de vergadering heeft;
  3. De vertegenwoordiger heeft vooraf geen mandaat en zal voor elk besluit dat na de vergadering wordt genomen, instemming moeten verkrijgen van zijn achterban.

De Alliantie heeft oog voor de onderlinge dynamiek van toezicht en verantwoordelijkheid per sector. Voor gemeenten geldt dat besluiten alleen worden genomen door colleges. Zilveren Kruis heeft geen mandaat om namens andere verzekeraars besluiten te nemen die impact hebben op het inkoopbeleid van andere zorgverzekeraars. Uit hoofde van zijn functie van zorgkantoor voor Drenthe kan Zilveren Kruis wel besluiten nemen die impact hebben op WLZ-gefinancierde aanbieders en WLZ-verzekerden.

 

Overzicht partners en meerwaarde expertise binnen de Alliantie

1. Gemeenten Assen, Meppel, Borger-Odoorn

Sector: Gemeenten

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo en het zorgen voor integrale zorg en ondersteuning voor ouderen in de eigen gemeente.  Deelnemers vertegenwoordigen binnen de Alliantie de twaalf Drentse gemeenten. Zij zorgen voor terugkoppeling en afstemming van afspraken in de VDG. Daarnaast hebben ze een actieve rol in het realiseren van integrale ouderenzorg met betrekking tot financieringsvormen, wetten en regels.

2. Zilveren Kruis

Sector: Zorgverzekeraar

Zilveren Kruis is de grootste zorgverzekeraar in Drenthe en heeft als taak om de zorg voor zijn verzekerden in te kopen, zodat deze beschikbaar en betaalbaar is (Zvw). Daarnaast is Zilveren Kruis, onder de noemer Zorgkantoor Drenthe, verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wlz namens alle zorgverzekeraars. Zilveren Kruis zorgt voor terugkoppeling en afstemming van afspraken met Zorgkantoor Drenthe en Verzekeraar Zilveren Kruis. Daarnaast hebben ze een actieve rol in het realiseren van integrale ouderenzorg met betrekking tot financieringsvormen, wetten en regels.

3. Dokter Drenthe

Sector: Huisartsen

Huisartsenzorg Drenthe is een faciliterende organisatie voor huisartsen, lid van de Drentse Huisartsen. Dokter Drenthe is gefuseerd met CHD, Centrale Huisartsen Dienst. Dokter Drenthe is verantwoordelijk voor afstemming van gemaakte afspraken in de Alliantie binnen de achterban van Drentse Huisartsen in Dokter Drenthe. Dokter Drenthe is de initiator van de integrale ouderenzorg in Drenthe samen met Welzijn, ouderen en VVT-sector.

4. Icare

Sector: Thuiszorg/wijkverpleging & Intramurale aanbieders ouderenzorg

Icare vertegenwoordigt in de Alliantie de VVT-sector en brengt expertise in op het gebied van wijkverpleging en intramurale ouderenzorg. Icare zorgt daarnaast voor terugkoppeling en afstemming van afspraken binnen de Alliantie met Actiz Drenthe.

5. SWW

Sector: Welzijn

SWW is een brede welzijnsstichting die zich samen met bewoners en anderen inzet om de leefbaarheid in de wijken en dorpen in stand te houden of te verbeteren. Binnen de Alliantie zorgen zij voor verbinding tussen de activiteiten en opgaven die ontwikkeld worden. Zij zorgen voor inbreng van inzichten vanuit professionals en ouderen. Daarnaast verzorgen zij de afstemming en terugkoppeling van de Alliantie met het netwerk Welzijn Drenthe.

6. Denktank 60+ Noord

Sector: Ouderen

Denktank 60+ Noord is een netwerkorganisatie van ouderen in Noord Nederland. Denktank 60+ borgt binnen de Alliantie dat de belangen en wensen en behoeften van ouderen meegenomen worden in ontwikkeling en besluitvorming en zorgt voor terugkoppeling en afstemming hiervan met hun eigen achterban.

7. CMOSTAMM

Sector: CMOSTAMM/Trendbureau Drenthe

Kennisorganisatie voor sociaal-maatschappelijke vraagstukken in de regio. Binnen de Alliantie brengt Trendbureau Drenthe kennis in over regionale trends en ontwikkelingen. Zij zorgen binnen de Alliantie voor verdiepend onderzoek op de gedeelde regionale opgaven in het zorglandschap, verbindt partijen in de regio en ondersteunt de gezamenlijke duiding via lerende evaluaties. Altijd vanuit het perspectief van de ouderen zelf.

8. ProScoop

Sector: ProScoop

Proscoop is een kennisorganisatie en regionale adviesorganisatie in Noordoost-Nederland voor goede zorg en gezondheid dichtbij. Organisatie van samenwerking tussen partijen met de burgers als uitgangspunt. Binnen de Alliantie bieden zij kennis en ervaring met de organisatie van integrale persoonsgerichte (ouderen) zorg en domeinoverstijgende samenwerking op basis van Triple Aim.