Doelen en samenwerkend netwerk

Zoeken

Doelen

De Alliantie richt zich op bovenlokale knelpunten en opgaven die we gezamenlijk willen oppakken als financiers, aanbieders en inwoners. De Alliantie Drentse zorg met Ouderen is:

  • Adviserend
  • Initiërend
  • Faciliteren

Deze taken dragen bij aan de samenwerking op micro en mesoniveau en de verbinding en vertaling naar het macro niveau (zie figuur). Het ‘Raamwerk persoonsgerichte en geïntegreerde dienstverlening aan ouderen’ dient als vertrekpunt bij de beschrijving van taken en verantwoordelijkheden op micro-, meso-, en macroniveau.

Persoonsgerichte Ouderenzorg Drenthe, Samenwerkend Netwerk:

  • De taken van de Alliantie dragen bij aan de samenwerking op micro- en mesoniveau en de verbinding en vertaling naar het macroniveau (zie figuur).
  • De integrale persoonsgerichte ouderenzorg is gebaseerd op lokale, nationale en internationale beschrijvingen. Te denken valt aan o.a. Integrale ouderenzorg Hoogeveen, SamenOud, NPO – BeterOud en VWS.
  • Onze visie en aanpak is gebaseerd op het Framework ‘On integrated people-centred health services’ van de WHO (2015).

Doel is het welbevinden en de (positieve) gezondheid van de oudere te behouden, liefst te bevorderen. Hierbij past de visie: “Persoonsgerichte, geïntegreerde zorg en ondersteuning aan ouderen beoogt een toekomst waarin alle ouderen samenhangende zorg en ondersteuning ontvangen die aansluit op hun levensloopbehoeften en voorkeuren, en veilig, effectief, tijdig, efficiënt en van aanvaardbare kwaliteit is”.