Zoeken

Opgaven Drentse ouderenzorg

21 april 2021

In 2019 heeft het Trendbureau Drenthe een ketenanalyse Ouderenzorg gepubliceerd. De meest essentiële opgaves voor Drenthe worden daarin helder. Een korte opsomming van de brede maatschappelijk opgaves en de urgentie om samen te werken:

  • De samenleving vergrijst: het aantal 80+’ers in de provincie Drenthe zal de komende decennia richting het jaar 2040 gaan verdubbelen. In dezelfde periode daalt het aantal inwoners dat jonger is dan 65 jaar. Per 80+’er zijn gemiddeld steeds minder mensen beschikbaar die formele en informele zorg zouden kunnen verlenen.
  • Ouderen wonen lang zelfstandig. Omdat ze dat zelf prettig vinden en omdat ze pas in de langdurige zorg terecht kunnen als ze 24 uur per dag zorg of toezicht nodig hebben. Deze voorwaarde betekent dat in de thuissituatie soms veel zorg en ondersteuning nodig is.
  • Bij het toenemen van de leeftijd hebben ouderen vaker zorg en ondersteuning nodig, maar hun vaardigheden om gezondheidsinformatie te begrijpen en toe te passen nemen af. Samenhang en samenwerking tussen verschillende vormen van zorg en ondersteuning die een oudere ontvangt is essentieel voor de kwaliteit. In de praktijk is de samenhang en samenwerking lang niet altijd gegarandeerd.
  • Door de vergrijzing neemt ook het aantal en aandeel mensen met dementie toe. Het aantal mensen met dementie zal de komende decennia richting het jaar 2040 ruim verdubbelen. Dementie is een ziekte met een hoge ziektelast voor de patiënt. De ziekte brengt hoge zorgkosten met zich mee en is ook voor mantelzorgers zeer belastend. Volgens Alzheimer Nederland is 54% van de mantelzorgers van mensen met dementie zwaar belast tot overbelast. De toename van het aantal mensen met dementie heeft dus grote gevolgen, voor de direct betrokkenen en voor de samenleving als geheel.
  • De levensverwachting neemt over het algemeen toe. We worden gemiddeld steeds ouder. En hierdoor zullen meer mensen naar verwachting te maken krijgen met een langere fase van palliatieve zorg, waarbij het doel van de zorg de kwaliteit van leven is en niet meer gericht is op genezing.
  • De geschetste ontwikkelingen leggen een grote druk op de informele zorg. Bij een deel van de mantelzorgers dreigt overbelasting. Huidige voorzieningen en faciliteiten die bedoeld zijn om mantelzorgers respijt te bieden worden weinig benut en lijken dus (nog) niet de juiste oplossing te zijn.
  • Er is een (toekomstig) tekort aan zorgpersoneel, huisartsen en specialisten ouderen geneeskunde. Voor goede integrale ouderenzorg is consultatie met de specialist ouderen geneeskunde van groot belang. Ook de positie van welzijnswerk staat onder de druk terwijl deze niet kan ontbreken in aanpak integrale ouderenzorg.

Bij dit alles speelt mee dat het voorzieningenaanbod op het (dunbevolkte) platteland beperkt is. Daarbij speelt ook dat er voldoende woningaanbod nodig is voor verschillende doelgroepen en inkomens.

Meer informatie

Voor meer informatie kan je contact opnemen met: