Zoeken

Evaluatie Integrale Ouderenzorg Drenthe

20 april 2021

Het zorgprogramma voor de persoonsgerichte ouderenzorg wordt jaarlijks geëvalueerd. Dit jaar is in het voorjaar een enquête uitgezet naar de 123 deelnemende huisartspraktijken die meedoen aan dit zorgprogramma (93%). Een groot deel van de deelnemende huisartsenpraktijken hebben de enquête al ingevuld. Voor het invullen van de evaluatie enquête geldt dat, waar mogelijk, de enquêtes samen met de kernteamleden zijn ingevuld. Zo’n 15 procent van de kernteams hebben uitstel tot 30 november. Hierbij een overzicht van de meest opvallende uitkomsten.

Impact Corona Pandemie

Door de Corona pandemie moesten de kernteams naar nieuwe werkvormen zoeken. De MDO’s (om de 4 a 6 weken) worden steeds vaker online ingevuld, om de zorg voor de kwetsbare ouderen te coördineren. De huisbezoeken bij kwetsbare ouderen werden weer geleidelijk opgepakt. We hopen dat nu in de 2e golf, deze reguliere zorg door kan blijven gaan.

Overzicht meest opvallende uitkomsten

  • De kernteams bestaan uit een multidisciplinair team van wijkverpleegkundige, casemanager dementie, welzijnswerker, SO, de huisarts en de POH. De inzet van de SO komt meer onder spanning te staan door werkdruk (intramuraal) en het aantal vacatures.
  • De inzet van welzijnswerk is gecontinueerd, ondanks de tekorten op de WMO bij tal van gemeenten.
  • De groep mensen van 75+ (N=45610 ) beslaat 9.7 % van de patiëntenpopulatie in de huisarts praktijken. Van deze groep is ruim 40% in beeld en is het gezondheidsrisico profiel besproken. circa 17% van het totaal aantal mensen van 75+ is kwetsbaar en circa 14% heeft cognitieve problemen.
  • Proactieve zorgplanning of wel ‘Advance Care Planning’ is een speerpunt in het zorgprogramma integrale ouderenzorg. Het gesprek met ouderen en hun naasten over de vragen en behoeften in de laatste levenfase wordt in de huisartssystemen gecodeerd als A20. We zien een mooie stijgende lijn in het voeren van ACP gesprekken. De Alliantie Drentse Zorg voor Ouderen wil in 2021 een publiekscampagne opstarten in samenwerking met Netwerk Dementie en Netwerk Palliatieve zorg.

Zijn er ook verbeterpunten? Ja, meer betrokkenheid van de ouderen zelf en gemeenschappelijk gebruik van één actieplan, oftewel het Gezondheidsplan in VIP-Samenwerken.

Meer informatie

Voor meer informatie kan je contact opnemen met Jaap te Velde, Regiocoördinator Integrale Ouderenzorg, HZD via j.tevelde@hzd.nu

Bron: uit nieuwsbrief Alliantie Drentse Zorg met Ouderen, oktober 2020.